SQL AND

SQL ANDDEFINICJA

Operatora AND używamy przy złączeniach warunków w klauzuli WHERE. Przy złączeniu warunków operatorem AND wszystkie złączone warunki muszą wystąpić jednocześnie. Operator AND możemy wykorzystywać w połączeniu z innymi operatorami np. OR.

SQL AND składnia

WHERE
warunek1 AND warunek2 AND warunek3


Przykład zastosowania AND (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkie produkty (kolumny: Nazwa Produktu , Numer Produktu) których nazwa zaczyna się na ‚A’ i kończy na ‚d’.

SELECT
Name AS [Nazwa Produktu]
,ProductNumber AS [Numer Produktu]
FROM
Production.Product
WHERE
Name LIKE ‚A%’
AND
Name LIKE ‚%d’

znak ‚%’ we wzorcu operatoar LIKE oznacza, że w tym miejscu może się pojawić dowolny ciąg znaków


 Przykład zastosowania AND (baza Northwind)

Wyświetl wszystkich pracowników (wyświetl tylko kolumny: Nazwisko , Imię , DataUrodzenia) których imię kończy się na ‚t’ i którzy urodzili się po 1 stycznia 1963 r.

SELECT
Prac.LastName AS Nazwisko
,Prac.FirstName AS Imię
,Prac.BirthDate AS [Data Urodzenia]
FROM
Employees AS Prac
WHERE
Prac.FirstName LIKE ‚%t’
AND
Prac.BirthDate > ‚1963-01-01’