SQL FROM

SQL FROMDEFINICJA

Po poleceniu FROM określamy źródło danych z którego będą pochodziły dane do wyświetlenia. Najczęściej będzie to tabela lub połączenie kilku tabel.

SQL FROM składnia

SELECT nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , nazwa_kolumny3

FROM nazwa_źródła_danych

Źródłem danych najczęściej jest tabela ale może to być np podzapytanie.


Przykład zastosowania FROM (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkie produkty, ale tylko kolumny: NazwaProduktu , NumerProduktu.

SELECT
Name , ProductNumber
FROM
Production.Product


 Przykład zastosowania FROM (baza Northwind)

Wyświetl wszystkich pracowników, ale tylko kolumny: Nazwisko , Imię , DataUrodzenia.

SELECT
LastName , FirstName , BirthDate
FROM
Employees