SQL OR

SQL ORDEFINICJA

Operatora OR używamy przy złączeniu z klauzulą WHERE. Oznacza on tyle co ‚lub’, czyli jeśli w klauzuli WHERE wystąpią dwa warunki i pomiędzy nimi stanie operator OR to do wyniku zapytania zostaną wzięte rekordy któer spełniają warunek 1 LUB warunek 2. Tutaj (inaczej jak przy operatorze AND) wystarczy żeby rekord spełniał tylko jeden z warunków i już będzie brany do wyniku zapytania. Operator OR możemy łączyć bez problemów z innymi operatorami np. AND.

SQL OR składnia

WHERE
warunek1 OR warunek2


Przykład zastosowania OR (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkie produkty (tylko kolumny: Nazwa Produktu , Numer Produktu) których nazwa zaczyna się na ‚A’ lub które w numerze produktu mają znaki CA.

SELECT
Name AS [Nazwa Produktu]
,ProductNumber AS [Numer Produktu]
FROM
Production.Product
WHERE
Name LIKE ‚A%’
 OR
ProductNumber LIKE ‚%CA%’

znak ‚%’ we wzorcu operatoar LIKE oznacza tyle, że w tym miejscu we wzorcu może wystąpić dowolny ciąg znaków


 Przykład zastosowania OR (baza Northwind)

Wyświetl wszystkich pracowników (wyświetl tylko kolumny: Nazwisko , Imię , DataUrodzenia) których imię kończy się na ‚t’ lub którzy urodzili się po 1 stycznia 1960 r.

SELECT
Prac.LastName AS Nazwisko
,Prac.FirstName AS Imię
,Prac.BirthDate AS [Data Urodzenia]
FROM
Employees AS Prac
WHERE
Prac.FirstName LIKE ‚%t’
 OR
Prac.BirthDate > ‚1960-01-01’