Adventureworks 33. Zaprezentuj zestawienie sprzedaży w latach (wg liczby zamówień)

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 33

Treść:  Zaprezentuj zestawienie sprzedaży w latach (wg liczby zamówień)

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, GROUP BY, ORDER BY, YEAR(), COUNT()

Rozwiązanie:

Zapytanie:

SELECT
YEAR(O.OrderDate) AS Rok
,COUNT(*) AS LiczbaZamowien
FROM
Sales.SalesOrderHeader O
GROUP BY
YEAR(O.OrderDate)
ORDER BY
2 DESC

Wynik:

Pobierz skrypt sql

Więcej przykładów na anonco.pl

Adventureworks 32. Znajdź najświeższe i najstarsze zamówienie.

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 32

Treść: Znajdź najświeższe i najstarsze zamówienie.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, SELECT TOP, UNION ALL, ORDER BY, DESC

Rozwiązanie:

Zapytanie:

SELECT
OH.SalesOrderID
,OH.OrderDate AS DataZamowienia
,OH.CustomerID AS ID_Klienta
,OH.SalesPersonID AS ID_Sprzedawcy
FROM
(
SELECT TOP 1
O.SalesOrderID
FROM
Sales.SalesOrderHeader O
ORDER BY
O.OrderDate, SalesOrderID
) AS SQ
JOIN Sales.SalesOrderHeader OH ON SQ.SalesOrderID = OH.SalesOrderID

UNION ALL

SELECT
OH.SalesOrderID
,OH.OrderDate AS DataZamowienia
,OH.CustomerID AS ID_Klienta
,OH.SalesPersonID AS ID_Sprzedawcy
FROM
(
SELECT TOP 1
O.SalesOrderID
FROM
Sales.SalesOrderHeader O
ORDER BY
O.OrderDate DESC, SalesOrderID DESC
) AS SQ
JOIN Sales.SalesOrderHeader OH ON SQ.SalesOrderID = OH.SalesOrderID

Wynik:

Pobierz skrypt sql

Więcej przykładów na anonco.pl

SQL Server, DECLARE SET, zmienne lokalne

W niniejszym wpisie opiszę zmienne lokalne (deklarację DECLARE i inicjalizację SET) w środowisku SQL Server.

Przy pisaniu zapytań często istnieje potrzeba „wrzucenia” jednej lub kilku zmiennych do naszego zapytania. Plusami takiego rozwiązania jest niewątplikwie to, że wszystkie zmienne mamy zadeklarowane w jednym miejscu i nie musimy później modyfikować naszego kodu zapytania tylko zmieniamy wartości poszczególnych zmiennych, które są użyte do budowania naszego zapytania.

Deklaracja zmiennej

Do deklaracji zmiennej wykorzystujemy polecenie DECLARE

DECLARE @nazwa_zmiennej typ_zmiennej;

np.

DECLARE @liczba int;

Po deklaracji przychodzi czas na inicjalizację, czyli przypisanie wartości.

Do inicjalizacji wykorzystujemy polecnie SET

SET @nazwa_zmiennej = wartość_zmiennej;

np.

SET @liczba = 1;

Jak to z reguły była deklarację i inicjalizację możemy wykonać w jednym kroku.

Deklaracja i inicjalizacja zmiennej.

DECLARE @liczba int = 1;

Później w kodzie zapytania, jeżeli chcemy odwołać się do zmiennej, wykorzystujemy zapis @nazwa_zmiennej.

Przykład. Zadeklaruj i przypisz wartość 1 do zmiennej @liczba, typu int. Wyświetl wartość zmiennej @liczba.

DECLARE @liczba int = 1;
SELECT
@liczba

Więcej ciekawych artów na www.anonco.pl