SQL MIN() function

SQL MIN()


DEFINICJA

Funkcja MIN() zwraca najmniejszą wartość z danej kolumny.

SQL MIN() składnia. Ilość rekordów w tabeli.

SELECT
MIN(nazwa_kolumny)
FROM
nazwa_tabeli


Przykład zastosowania MIN() (baza Adventureworks)

Wyświetl wartość zamówienia o najmniejszej wartość.

SELECT
MIN(O.SubTotal) AS [Wartość zamówienia]
FROM
Sales.SalesOrderHeader O


Przykład zastosowania MIN() (baza Northwind)

Wyszukaj z tabeli produkty najniższą cenę.

SELECT
MIN(P.UnitPrice)  AS  NajniższaCena
FROM
Products P