SQL AVG

SQL AVGDEFINICJA

Funkcja AVG() zwraca wartość średnią z kolumny z wartościami liczbowymi.

SQL AVG() składnia.

SELECT
AVG(nazwa_kolumny_z_wartościami_liczbowymi)
FROM
nazwa_tabeli

 


Przykład zastosowania AVG() (baza Adventureworks)

Oblicz średnią wartość zamówień.

SELECT
 AVG(O.SubTotal) AS [Średnia wartość zamówień]
FROM
Sales.SalesOrderHeader O


Przykład zastosowania AVG() (baza Northwind)

Oblicz średnią wartość zamówień klienta o ID WALLI.

SELECT
AVG(SR.[Wartość zamówienia])
FROM(
SELECT
O.OrderID
,SUM(D.Quantity * D.UnitPrice) AS [Wartość zamówienia]
FROM
Orders O JOIN [Order Details] D
ON O.OrderID = D.OrderID
WHERE
O.CustomerID = ‚WELLI’
GROUP BY
O.OrderID        ) AS SR