SQL FOREIGN KEY

SQL FOREIGN KEYDEFINICJA

Klucz obcy służy do definiowania relacji między tabelami. Kolumnę (lub kolumny) którą zdefiniujemy jako klucz obcy w jednej tabeli wiążemy z kolumną (kolumnami) która jest kluczem głównym w drugiej tabeli. Oznacza to, że wartości przechowywane w kolumnie która jest zdefinIowana jako klucz obcy w pierwszej tabeli zawsze będą miały swój odpowiednik w kolumnie która jest zdefiniowana jako klucz główny w drugiej tabeli.

Żeby lepiej zrozumieć ten mechanizm posłużę się przykładem. Wyobraź sobie, że mamy dwie tabele. Jedna o nazwie „Pracownicy” i druga o nazwie „Miasta”. Tabla „Pracownicy” przechowuje informacje na temat pracowników. W jednej z kolumn chcemy przechowywać informacje na temat miasta w którym mieszka nasz pracownik. Ale zamiast wpisywać w każdym rekordzie pełną nazwę miasta które będą się powtarzać stworzymy nową tabelę o nazwie „Miasta” gdzie będziemy przechowywać pełne nazwy miast i w której nazwy miast nie będą dublowane. Za pomocą kluczy obcego i głównego połączymy te tabele. Przeanalizuje poniższy obrazek.

Żeby nie dublować i przechowywać pełnych nazw miast w tabeli „Pracownicy” w kolumnie „ID_miasto” będziemy przechowywali identyfikator miasta z tabeli „Miasta”. W naszym przykładzie kolumnę „ID_miasto” z tabeli „Pracownicy” musimy zdefiniować jako klucz obcy a kolumnę „ID_miasto” z tabeli „Miasta” musimy zdefiniować jako klucz główny tej tabeli.

Oba typu kluczy możemy utworzyć w momencie tworzenia tabeli lub dodać je już na gotowej tabeli.

Na początku zajmiemy się sytuacją w której tworzymy nowe tabele od początku. Tworzenie tabel musimy rozpocząć od tabeli „Miasta” bo to do niej będziemy tworzyli relację z tabeli „Pracownicy”. Nie możemy utworzyć tabeli w której tworzymy relację do tabeli która jeszcze nie istnieje bo otrzymamy komunikat o błędzie. Teraz utworzymy tabelę „Miasta” i definiujemy kolumnę „ID_miasto” jako klucz główny tej tabeli, bo to wartości w tej kolumnie będą jednoznacznie identyfikować rekordy w tej tabeli.

CREATETABLE Miasta
(
ID_miasto int NOT NULL
,nazwa varchar(40) NOT NULL
,PRIMARY KEY (ID_miasto)
)

teraz utworzymy tabele „Pracownicy” gdzie zdefiniujemy klucz obcy na kolumnie „ID_miasto” i ustawimy relację tej kolumny z kolumną „ID_miasto” z tabeli „Miasta” i klucz główny na kolumnie „ID_pracownik” w tabeli „Pracownicy”.

CREATETABLE Pracownicy
(
ID_pracownik int NOT NULL
,Nazwisko varchar(40) NOT NULL
,Imie varchar(20) NOT NULL
,ID_miasto int NOT NULL
,PRIMARY KEY (ID_pracownik)
, CONSTRAINT fk_PracownikMiasto FOREIGN KEY (ID_miasto)
REFERENCES Miasta(ID_miasto)
)

Zdefiniowanie klucza obcego możemy dokonać na istniejącej już tabeli. Powiedzmy, że mamy stworzone już tabele „Pracownicy” i „Miasta” i chcemy zdefiniować klucz obcy na kolumnie „ID_miasto” w tabeli „Pracownicy” i ustawić relację do klucza głównego (którym jest kolumna „ID_miasto”) w tabeli „Miasta”.

ALTERTABLE Pracownicy
ADDCONSTRAINT fk_PracownikMiasto FOREIGNKEY (ID_miasto) REFERENCES Miasta(ID_miasto)

w celu usunięcia tego klucza posłużymy się poniższym kodem

ALTER TABLE Pracownicy
DROP FOREIGN KEY fk_PracownikMiasto